วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การเขียนโครงการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

1.หลักการและเหตุผล
จากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการอันเชิญพระราชดำรัสปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำมาเป็นหลักในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 9 จนมาถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างครอบครัว ชุมชน ให้พึ่งตนเองและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ทั้งนี้ผู้ที่จะนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ วิชาการ ตลอดจนทักษะการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้อยู่ได้กับสภาพการณ์ปัจจุบัน อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ดังนั้นปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงมุ่งเน้นให้คนทุกๆ คนเกิดความร่วมมือกันในสังคม ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร รุ่น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งกำลังศึกษาในรายวิชา เทคโนโลยีการสื่อสารตามแนวพระราชดำริ (3005150) ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรงและเข้าใจวิธีการสื่อสารของโครงการตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับอาจารย์ที่สอนในรายวิชาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง และการดำเนินงานส่งเสริมศิลปาชีพของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนครขึ้น เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นแนวทางการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารุ่นต่อๆไป2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงในโครงการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
2. เพื่อสร้างความสามารถและจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานเป็นทีมและต่อโครงการตามแนวพระราชดำริ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำเอกสารรายงานผลจากข้อมูลประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาการที่เรียนในชั้นเรียน

3.ขั้นตอนดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4. ดำเนินการตามโครงการ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ4.ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 23 มกราคม 25535.สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (79 หมู่ 9 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290)6.งบประมาณ
ประมาณการใช้จ่าย
1. ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถ+ค่าน้ำมัน 1 คัน เวลา 1 วัน = ............... บาท
2. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ..... บาท = ....... บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 2 คน คนละ ........ บาท 1 วัน = .................... บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน = ................... บาท
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณสนับสนุน จากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี7.การประเมินผล
เครื่องมือในการประเมินประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และบันทึกรายงานผลรายบุคคล
วิธีการประเมิน โดยการตอบแบบสอบถาม ในขณะเดินทางกลับ และจัดทำบันทึกรายงานผล ภายใน 7 วันหลังจากเดินทางกลับ8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้นำเอาความรู้ด้านทฤษฎีและความรู้จากประสบการณ์ตรงมารวมกันแล้วทำให้การศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารตามแนวพระราชดำริสัมฤทธิ์ผล
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับกับการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาตนเอง
3. นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการฟังบรรยายทางวิชาการของศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี